I. ÚVOD

Tyto uživatelské a obchodní podmínky upravují práva a povinnosti týkající se přístupu k obsahu a službám na internetovém serveru dostupném na internetové adrese (URL) www.free1.cz (dále jen Server) provozovaném společností STIBO MEDIA s.r.o., IČ: 02895668, se sídlem Evropská 859/115a, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224726 (dále jen Provozovatel) a dále obchodní podmínky upravující práva a povinnosti týkající se umisťování reklam, reklamních sdělení, odkazů a dalších reklamních a marketingových prvků na Serveru (dále jen Podmínky).

II. PŘÍSTUP K OBSAHU A SLUŽBÁM SERVERU A PODMÍNKY JEJICH UŽÍVÁNÍ

 1. Nezbytnou podmínkou pro přístup kterékoliv osoby k obsahu na Serveru, ať již na základě registrace či bez registrace, a užívání jakýchkoliv služeb nabízených na Serveru (dále jen Uživatel), je dodržování těchto Podmínek, což Uživatel bere na vědomí a zavazuje se Podmínky dodržovat. Pokud by Uživatel stěmito Podmínkami nesouhlasil, nebo s jakoukoliv jejich částí, je povinen se zdržet přístupu k Serveru a užívání služeb zde nabízených. Registrací Uživatele a/nebo faktickým započetím užíváním obsahu a služeb nabízených na Serveru Uživatelem vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, jehož obsah je dán těmito Podmínkami. 
 2. Podmínky pro přístup k obsahu na Serveru a pro užívání zde nabízených služeb se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje vždy užívat služby na Serveru pouze takovým způsobem, aby nedocházelo kporušování nebo obcházení právních předpisů České republiky. Uživatel se zejména zavazuje:
  1. užívat obsah a služby nabízené na Serveru pouze pro své soukromé účely. Uživatel nesmí tento obsah a služby užívat zejména pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiné osoby.
  2. vyvarovat se užívání obsahu a služeb nabízených na Serveru způsobem, který by mohl způsobit škodu nebo jinou újmu Provozovateli, poškodit jeho dobrou pověst, nebo jiným způsobem zasáhnout do jeho práv a oprávněných zájmů. 
  3. že nebude užívat obsah a služby nabízené na Serveru způsobem, který by mohl způsobit škodu nebo jinou újmu jakékoliv třetí osobě, zejména neoprávněně zasáhnout do jejího práva na ochranu osobnosti a jejích přirozených práv, jakož i dobré pověsti. 
  4. vyvarovat se užívání obsahu a služeb nabízených na Serveru způsobem, kterým by mohl neoprávněně zasáhnout do práv duševního či průmyslového vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby. 
  5. vyvarovat se užívání obsahu a služeb nabízených na Serveru způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy nebo zásadou poctivosti.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv Podmínky ve vztahu k Uživateli změnit, a to i bez předchozího výslovného informování Uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat s aktuálním zněním a případnými změnami těchto Podmínek. 
 4. Uživatel bere na vědomí, že pro účely zpřístupnění obsahu a poskytování služeb nabízených na Serveru, mohou být využívány služby propojených serverů.
 5. Kromě výslovně povolených případů, Uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na Serveru. Uživatel bere na vědomí, že obsah a materiály zveřejněné na Serveru podléhají ochranně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a podle dalších příslušných právních předpisů. 
 6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen zajišťovat nepřetržitý provoz a funkčnost Serveru a neodpovídá za případná dočasná omezení nebo znemožnění přístupu k Serveru. 
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, na základě svého rozhodnutí, změnit obsah Serveru či obsah, rozsah nebo způsob na Serveru poskytovaných služeb, a to bez povinnosti předem o takovémto záměru informovat Uživatele. Změna obsahu Serveru či obsahu, rozsahu nebo způsobu na Serveru poskytovaných služeb nezakládá na straně Uživatele nárok na jakékoliv plnění či jakoukoliv náhradu, byť by šlo o obsah, který poskytl Provozovateli jakýmkoliv způsobem Uživatel. Uživatel si je těchto skutečností plně vědom a souhlasí s nimi.
 8. V případě, že se Uživatel účastní diskuzí na Serveru:
  1. je povinen mimo jiné dodržovat veškeré zásady slušnosti a dobrých mravů, zejména je povinen se vyvarovat používání jakýchkoliv vulgárních, dehonestujících, obscénních či urážlivých výrazů, dále je povinen se vyvarovat takových příspěvků, které by mohly být chápány jako projevy rasové, náboženské či národností nesnášenlivosti či diskriminace. 
  2. je povinen mimo jiné se vyvarovat takových příspěvků, které jsou nebo by mohly být chápány jako reklama.
  3. bere na vědomí, že jeho příspěvky mohou být na Serveru umístěny bez časového omezení a dále že Provozovatel je oprávněn, a to kdykoliv a i bez uvedení důvodů a bezjakékoliv náhrady, jakékoliv příspěvky Uživatele vymazat nebo jiným způsobem znepřístupnit. 
 9. Provozovatel může v rámci Služeb umožnit Uživateli stanoveným způsobem na Server vkládat a uveřejňovat vlastní data (články, příspěvky, fotografie, videa, zvukové záznamy či jiné materiály), a to buď po provedené registraci, nebo bez předchozí registrace. V této souvislosti Uživatel mimo jiné: 
  1. se zavazuje, že nebude na Server vkládat a uveřejňovat zde jakákoliv data, jejichž vložením na Server, zveřejněním a/nebo šířením by došlo k porušení těchto Podmínek a/nebo jakýchkoliv právních předpisů. 
  2. se zejména zavazuje, že nebude na Server vkládat a uveřejňovat zde jakákoliv data, jejichž vložením na Server, zveřejněním a/nebo šířením by došlo k porušení práv na ochranu osobnosti nebo duševního vlastnictví třetí osoby. 
  3. bere na vědomí a souhlasí s tím, že plně odpovídá za obsah jím vložených či zveřejněných dat a Provozovatel neodpovídá za jakékoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním či zveřejněním dat na Serveru Uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které Uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím Serveru a ke kterému došlo ze strany třetích osob. 
  4. bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení Uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na Server Uživatelem nebo tato data jakýmkoliv způsobem upravit či poskytnout třetí osobě.
  5. souhlasí s tím, že pokud Uživatelem poskytnutá data představují autorské dílo nebo jiný předmět duševního vlastnictví, Uživatel okamžikem poskytnutí těchto dat (díla) bezplatně poskytuje Provozovateli právo k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci). Uživatel poskytuje Provozovateli tuto licenci jako nevýhradní licenci ke všem způsobům využití předmětného díla, a to v neomezeném rozsahu (co do množství a místa). Uživatel poskytuje Provozovateli licenci na dobu 20 let s tím, že pokud Poskytovatel či Uživatel neoznámí písemně druhé smluvní straně, a to nejpozději 30 dní před uplynutím doby licence, že nemá zájem na prodloužení této licence, prodlužuje se automaticky délka poskytnuté licence za stávajících podmínek o dalších 20 let, a to i opakovaně. Provozovatel je oprávněn užít data (dílo) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, upravit dílo nebo jeho název, spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného. Provozovatel však není povinen licenci využít. Provozovatel je oprávněn označení autora upravit či jinak změnit. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti.
  6. bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jednostranně a podle svého uvážení rozhodnout, že za poskytnutá a zveřejněná vlastní data Uživatele bude Uživateli přiznána peněžitá odměna. Uživatel bere na vědomí, že předpokladem pro přiznání peněžité odměny Provozovatelem je nezbytná zejména předchozí registrace Uživatele na Serveru a, uvedení pravdivých údajů požadovaných v rámci registračního procesu Uživatele, zaslání žádosti o poskytnutí odměny a doplnění dalších údajů požadovaných Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn podmínit registraci Uživatele poskytnutím souhlasu Uživatele se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za podmínek uvedených v bodě 10) písm. b) těchto Podmínek.
  7. bere na vědomí, že Uživatel, starší 18 let, který se řádně registruje na Serveru a uvede pravdivé údaje požadované v rámci registračního procesu Uživatele, může pod speciálním odkazem propagovat Server a/nebo přímo určitý článek na Serveru zveřejněný, a to pomocí sdílení odkazů na tzv. sociálních sítích, pomocí bannerů na stránkách Uživatele či textovými odkazy. Za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených Provozovatelem v rámci sekce „propagace“ přizná Provozovatel takovému Uživateli nárok na provizi, a to za každých 1000 příchozích návštěvníků na Server prostřednictvím odkazu takového Uživatele (prokliku). Bližší podmínky a výše provize jsou uvedeny v sekci „propagace“ umístěné na Serveru.
  8. Uživatel bere na vědomí, že Server neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození jakýkoliv dat umístěných zde Uživatelem. 
 10. Uživatel bere na vědomí, že kromě bezplatně přístupného obsahu či bezplatných Služeb může být na Serveru umístěn obsah či poskytovány Služby, které jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, a to za poplatek (dále společně jen Placený obsah): 
  1. Podmínkou pro vznik práva na přístup k Placenému obsahu je: (i) řádně provedená registrace Uživatele v souladu s požadavky Provozovatele a (ii) uhrazení stanovené platby Provozovateli za poskytnutí přístupu k Placenému obsahu pro stanovené období.
  2. Provozovatel je oprávněn podmínit zpřístupnění Placeného obsahu poskytnutím souhlasu Uživatele se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem registrace Uživatele k poskytnutí přístupu k Placenému obsahu a/nebo za účelem zasílání reklamních/marketingových zpráv a sdělení Uživateli, přičemž v takovém případě je Provozovatel oprávněn zpracovávat získané osobní údaje Uživatele po celou dobu, kdy bude Uživateli poskytnut přístupu k Placenému obsahu a pro účely statistické, marketingové a ochrany práv Provozovatele ještě po dobu 12 měsíců od zániku práva přístupu Uživatele k Placenému obsahu. Provozovatel upozorňuje Uživatele zejména na jeho práva podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy o právu přístupu ke zpracovávaným informacím a o právech subjektu údajů v případě, kdy se domnívá, že zpracování není prováděno v souladu se zákonem. 
  3. Uživatel není oprávněn poskytnout přístupové údaje k Placenému obsahu jiné osobě nebo třetí osobě jiným způsobem umožnit přístup k Placenému obsahu. Uživatel je povinen přijmout taková opatření, aby přístupové údaje k Placenému obsahu nebyly zpřístupněny jiné osobě. 
  4.  Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit právo přístupu Uživatele k Placenému obsahu, a to zejména v případech, kdy Uživatel užívá služby poskytované Serverem v rozporu s právními předpisy, nebo v rozporu s Podmínkami, nebo v případě důvodného podezření, že práva k přístupu Uživatele k Placenému obsahu užívá kromě Uživatele i jiná osoba. V těchto případech nemá Uživatel právo na vrácení již uhrazené platby za poskytnutí přístupu k Placenému obsahu nebo jakoukoliv jinou náhradu či odškodnění.
  5. Provozovatel je oprávněn rozsah a obsah Placeného obsahu kdykoliv změnit, a to aniž by to mělo za následek vznik jakéhokoliv práva Uživatele na vrácení již uhrazené platby za poskytnutí přístupu k Placenému obsahu nebo na jakoukoliv jinou náhradu či odškodnění. 
 11. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto Podmínek nebo jiných povinností Uživatelem vznikne Provozovateli jakákoliv škoda nebo jiná újma, bude ji Provozovatel po Uživateli v plném rozsahu vymáhat. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto Podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se Uživatel může vystavit riziku nejen občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.

III. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UMISŤOVÁNÍ REKLAMY NA SERVERU

 1. Provozovatel je oprávněn úplatně poskytnout zájemcům právo mít po sjednanou dobu umístěné na Serveru reklamu, obchodní či reklamní sdělení, tzv. bannery, komerční prezentace a články apod. (dále jen Reklama).
 2. Zájemce o umístění Reklamy (dále jen Zadavatel) je povinen doručit Provozovateli objednávku na umístění Reklamy písemně, e-mailem či faxem, a to nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, od kterého má Zadavatel zájem mít reklamu zveřejněnou na Serveru (dále jen Objednávka). 
 3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
  1. Označení Zadavatele (obchodní firma/jméno; sídlo; IČ; DIČ).
  2. Jméno a příjmení osoby zastupující Zadavatele a uvedení její pozice či zmocnění k tomuto právnímu jednání. 
  3. Označení subjektu, pro který (v jehož zájmu) má být Reklama realizována. 
  4. Označení Reklamy pro účely AdMonitoringu. 
  5. Dostatečnou specifikaci Reklamy (tj. zejména typ, formát a obsah a způsob zveřejnění Reklamy). 
  6. Specifikaci, po jakou dobu má být Reklama na Serveru umístěna (od - do). 
  7. Cena Reklamy (bez DPH) dle aktuálního ceníku Provozovatele.
  8. Souhlas Zadavatele s těmito Podmínkami.
 4. Řádně vyplněnou Objednávku Provozovatel akceptuje nebo odmítne (písemně, faxem nebo e-mailem) nejpozději do 10 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že ve stanovené lhůtě Provozovatel Objednávku ani neakceptuje, ani výslovně neodmítne, považuje se Objednávka za odmítnutou. Odpověď Provozovatele na Objednávku Zadavatele s jakýmkoliv dodatkem, výhradou či jinou změnou je odmítnutím Objednávky a považuje se za novou nabídku na uzavření smlouvy ze strany Provozovatele, která je uzavřena až bezvýhradnou akceptací nové nabídky druhou smluvní stranou. Do doby, než se smluvní strany bezvýhradně shodnou na podmínkách smlouvy, není smlouva uzavřena. 
 5. Potvrzením (akceptací) Objednávky Provozovatelem (či nové nabídky Zadavatelem) se Objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany, tzn. je uzavřena smlouva, která se řídí podmínkami sjednanými v příslušné smlouvě, těchto Podmínek a ustanoveními příslušných právních předpisů, přičemž přednost jednotlivých pramenů úpravy je dána výše uvedeným pořadím (dále jen Smlouva). Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele umístit Reklamu za sjednaných podmínek na Serveru a závazek Zadavatele uhradit sjednanou cenu Reklamy a splnit další povinnosti stanovené Smlouvou a těmito Podmínkami.
 6. Provozovatel neodpovídá za obsah, formální stránku a ani vyznění Reklamy; Provozovatel neprovádí právní ani jinou kontrolu Reklamy. Zadavatel je v plném rozsahu odpovědný za obsah Reklamy, její formální stránku i vyznění. Zadavatel je povinen zajistit, aby Reklama byla v souladu s právními předpisy, dobrými mravy a veřejným pořádkem a aby jejím zveřejněním nedošlo kporušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy a/nebo nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo Provozovatele. Zadavatel je na svojí odpovědnost a náklady povinen zajistit veškerá potřebná povolení a souhlasy, ať již orgánů veřejné správy či dotčených subjektů k řádnému a platnému zveřejnění Reklamy. V případě porušení výše uvedených povinností Zadavatele je Zadavatel povinen nahradit všem dotčeným osobám, jakož i Provozovateli veškerou způsobenou škodu či jinou způsobenou újmu.
 7. Zadavatel je i vprůběhu zveřejnění Reklamy povinen provádět průběžnou kontrolu, zda je Reklama v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, právy či oprávněnými zájmy třetích osob, Smlouvou a Podmínkami. Pokud zjistí, že tomu tak není, je povinen o tom neprodleně písemně či e-mailem informovat Provozovatele. 
 8. Provozovatel je oprávněn, a to i v případě již uzavřené Smlouvy na základě Objednávky, odmítnou zveřejnit Reklamu nebo její zveřejnění přerušit nebo ukončit, a to zejména v následujících případech:
  1. Zadavatel je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých peněžitých povinností vůči Provozovateli; 
  2. Zadavatel neposkytl včas Provozovateli dostatečné nebo řádné reklamní podklady k řádnému zveřejnění Reklamy; 
  3. Je dáno důvodné podezření, že Reklama (obsah, forma či vyznění) je v rozporu správními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, právy či oprávněnými zájmy třetích osob, Smlouvou a/nebo Podmínkami;
  4. Reklama po formální stránce, svojí kvalitou či obsahem není v souladu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
 9. Nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy má být Reklama zveřejněna, je Zadavatel povinen předat Provozovateli veškeré podklady potřebné pro umístění a zveřejnění Reklamy na Serveru, a to ve formátu a v technické kvalitě podle zadání Provozovatele. V případě prodlení Zadavatele se splněním této povinnosti není Provozovatel povinen zveřejnit Reklamu ve sjednaném termínu, čímž není dotčeno právo Provozovatele na úhradu sjednané ceny Reklamy.
 10. Cena Reklamy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně (nebo e-mailem) jinak, je určena na základě ceníku Provozovatele  a to ke dni doručení Objednávky Zadavatele Provozovateli (dále jen Cena). Uvedené Ceny jsou bez DPH a k Ceně tak bude připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
 11. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně (nebo e-mailem) jinak, je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli Cenu v plné výši na základě zálohové faktury Provozovatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení faktury Zadavateli, přičemž daňový doklad (faktura) bude vystavena Zadavateli po uhrazení zálohy. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů od vystavení. V případě, že Zadavatel včas a řádně zálohu neuhradí, není Provozovatel povinen Reklamu zveřejňovat. 
 12. Pokud nedojde k realizaci/zveřejnění Reklamy, nebo k realizaci/zveřejnění Reklamy v původně předpokládaném rozsahu, z důvodů na straně Zadavatele (tj. zejména v důsledku porušení Smlouvy či Podmínek ze strany Zadavatele nebo v důsledku pokynu Zadavatele), je Zadavatel povinen uradit sjednanou Cenu Provozovateli v plném Rozsahu.
 13. V případě prodlení Zadavatele se splněním svých peněžitých povinností na základě Smlouvy, je Zadavatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody v plném rozsahu. 
 14. Zadavatel je povinen s náležitou odbornou péčí provést kontrolu Reklamy ihned po jejím zveřejnění. V případě, že Reklama v době zveřejnění vykazuje jakékoliv zjevné vady, tedy vady, které mohl a měl Zadavatel při jejím zveřejnění zjistit, je Zadavatel povinen na takové vady písemně (e-mailem) neprodleně (nejpozději však do 24 hodin) Provozovatele upozornit, jinak nároky Zadavatele z odpovědnosti za vady, na které Zadavatel v rozporu s uvedenou povinností Provozovatele neupozornil, zanikají. Ostatní vady, než vady zjevné, je Zadavatel povinen oznámit Provozovateli nejpozději do 48 hodin poté, co Zadavatel vady zjistil, nebo zjistit mohl, jinak nároky Zadavatele z odpovědnosti za vady, na které Zadavatel v rozporu s uvedenou povinností včas písemně (e-mailem) Provozovatele neupozornil, zanikají.
 15. V případě oznámení (reklamace) vad, za které Provozovatel odpovídá, Provozovatel tyto vady odstraní opravou a dále je Provozovatel oprávněn podle své volby tyto vady odstranit poskytnutím přiměřenou slevu zCeny nebo poskytnutím náhradní reklamní kampaně. 
 16. Provozovatel odpovídá Zadavateli pouze za škodu či jinou újmu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Provozovatele ze závazkového vztahu založeného Smlouvu, a to maximálně do výše Ceny Reklamy, ohledně níž došlo ke škodné události, s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 17. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Vztahy Smlouvou, resp. Podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 18. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku je ve vzájemných vztazích mezi smluvními stranami vyloučeno.
 19. Zadavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 20. Případné obchodní podmínky Zadavatele jsou platné pro Smlouvu a závazkový vztah jí založený výlučně tehdy, pokud je to ve Smlouvě výslovně uvedeno, jinak se případné obchodní podmínky Zadavatele na Smlouvu a závazkový vztah jí založený nevztahují. 
 21. Jakékoliv spory, neshody nebo sporné nároky vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou, budou smluvní strany řešit především smírnou cestou a vzájemným jednáním. V případě, že k vyřešení jakéhokoliv sporu vyplývajícího ze Smlouvy mezi smluvními stranami nedojde smírnou cestou, je k řízení v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, místně příslušným soud určený podle sídla Provozovatele.
 22. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky pro umisťování reklamy na serveru jednostranně měnit. Vpřípadě, že se změnami nebude Zadavatel souhlasit, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, kdy mu byla změna oznámena; v opačném případě jsou pro Zadavatele závazné změněné obchodní podmínky pro umisťování reklamy na serveru, a to ode dne, kdy mu byla změna Podmínek oznámena. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2016.